Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2022-09-21

1. Inleiding

Welkom bij Lekkere koopjes, Verse koopjes ( "wij", "onze", "ons")!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") regelen uw gebruik van onze website op webshop.lekkerekoopjes-versekoopjes.com (samen of individueel "Service") beheerd door Lekkere koopjes, Verse koopjes.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze Service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.
Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons privacybeleid ("Overeenkomsten"). U erkent dat u overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en stemt ermee in er aan gebonden te zijn.

Als u het niet eens bent met (of niet kan voldoen aan) overeenkomsten, dan u de Service niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@lekkerekoopjes-versekoopjes.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van service.

 

2. Communicatie

Door gebruik te maken van onze Service, stemt u ermee in zich te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we kunnen verzenden. U zich echter afmelden voor het ontvangen van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar info@lekkerekoopjes-versekoopjes.com.

 

3. Accounts

Als u een Account of profiel aanmaakt kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop en gebruik van onze website, waaronder maar niet beperkt tot, emailadres, persoonlijk adres gegevens, telefoonnummer, geboortedatum. 

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een andere emailadres, persoonlijkadres te wijzigen.

Je kan ook inloggen met overige website zoals(facebook, google, apple id), hier voor verzamelen we informatie zoals(emailadres, geboortedatum en woonplaats) deze kunnen alle tijden worden opgevraagd door u via onze contactformulier op deze website

Jouw gegevens worden als doeleinden gebreikt om orders te verwerken en emails te versturen die betrekkingen over informatie van u aankoop.

Je kan je account ook allen tijden opzeggen op deze website. dit kan je doen in je gedeelte  my-Account en daar op de knop account verwijderen.

 alle gegevens worden per direct verwijderd uit onze data. deze worden niet langer bewaard en kunnen niet meer opnieuw geactiveerd worden.

Je gegevens zoals emailadres, geboortedatum en woonplaats worden mee verwijderend.

 

 

4. Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen dat beschikbaar wordt gesteld via Service ("Aankoop"), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, waaronder maar niet beperkt tot, uw creditcard- of betaalkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart, uw factuuradres en uw verzendgegevens. 

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een kaart(en) of andere betaalmethode(s) te gebruiken in verband met een aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw gegevens in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan deze derden die onder ons privacybeleid vallen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de service, fout in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als er sprake is van fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie.

 

5. Wijzigingen in de kosten

Lekkere koopjes, Verse koopjes, naar eigen goeddunken en te allen tijde, kunnen abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

Lekkere koopjes, Verse koopjes zal u een redelijke voorafgaande kennisgeving van elke wijziging in abonnementskosten om u de mogelijkheid om uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortdurende gebruik van Service nadat de wijziging van abonnementskosten van kracht wordt, vormt uw overeenkomst om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

 

6. Inhoud

Content gevonden op of via deze Dienst zijn eigendom van Lekkere koopjes, Verse koopjes of gebruikt met toestemming. U mag genoemde inhoud niet geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin distribueren, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 

7. Verboden gebruik

U mag Service alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met voorwaarden. U stemt ermee in service niet te gebruiken:

0.1. Op welke wijze dan ook die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet of regelgeving.

0.2. Met het oog op het uitbuiten, schaden of proberen minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Het verzenden of aanschaffen van reclame- of promotiemateriaal, waaronder 'ongewenste e-mail', 'kettingbrief', 'spam' of andere soortgelijke verzoeken, verzenden of aanschaffen.

0.4. Zich voordoen als bedrijf, werknemer van een bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0.6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat het gebruik of het plezier van de Service van iemand beperkt of belemmert, of die, zoals door ons bepaald, het bedrijf of de gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om:

0.1. Gebruik Service op een manier die de service kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of schaden of het gebruik van service door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om realtime activiteiten uit te voeren via Service.

0.2. Gebruik elke robot, spin of ander automatisch apparaat, proces of middelen om toegang te krijgen tot service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van een van het materiaal op De Service.

0.3. Gebruik een handmatig proces om een van het materiaal op de Service of voor enig ander ongeautoriseerd doel te controleren of te kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Gebruik elk apparaat, software of routine dat de goede werking van de service verstoort.
0.5. Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is.

0.6. Probeer ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, interfereer, beschadiging of verstoren van onderdelen van de service, de server waarop de Service is opgeslagen, of een server, computer of database die is aangesloten op Service.

0.7. Attack Service via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

0.8. Onderneem alle acties die de beoordeling van het bedrijf kunnen schaden of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de dienst te verstoren.

 

8. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.



9. Geen gebruik door minderjarigen

Service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen ten minste achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en met de volledige autoriteit, het recht en de capaciteit om deze overeenkomst aan te gaan en zich te houden aan alle algemene voorwaarden. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het verboden om zowel de toegang als het gebruik van service te gebruiken.


 

10. Rekeningen

Wanneer u bij ons een account aanmaken, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde accuraat, volledig en actueel is. Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op Service.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service of een service van derden is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag de naam van een andere persoon of entiteit niet als gebruikersnaam gebruiken of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarvoor geen andere persoon of entiteit dan u is, zonder de juiste toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen naar eigen inzicht te annuleren.

 

11. Intellectuele Eigendom

Service en de originele content (met uitzondering van content van gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Lekkere koopjes, Verse koopjes en haar licentiegevers. Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van en in het buitenland. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkere koopjes, Verse koopjes.

 

12. Auteursrechtbeleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Content die op Service is geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u een auteursrechteigenaar bent, of namens één bent geautoriseerd, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, dient u uw claim via e-mail in bij info@lekkerekoopjes-versekoopjes.com, met het onderwerp: "Schending van het auteursrecht" en neem in uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk op, zoals hieronder beschreven, onder "DMCA Notice and Procedure for Copyright Infringement Claims"

U aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) voor onjuiste voorstelling van zaken of schadeclaims over de schending van inhoud die op en/of via Service op uw auteursrecht is aangetroffen.
 

 

13. DMCA Kennisgeving en procedure voor auteursrechtschending claims

U een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze copyrightagent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer informatie):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het belang van het auteursrecht op te treden;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, met inbegrip van de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op Service wanneer het materiaal waarvan u beweert inbreuk maakt, zich bevindt;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0.5. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

0.6. een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.

U contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op info@lekkerekoopjes-versekoopjes.com.

 

14. Foutrapportage en feedback
 

U ons rechtstreeks op info@lekkerekoopjes-versekoopjes.com of via sites en tools van derden voorzien van informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service (Feedback). U erkent en stemt ermee in dat: (i) u geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of in de feedback mag behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Bedrijf kan ontwikkelingsideeën hebben die vergelijkbaar zijn met de feedback; (iii) Feedback bevat geen vertrouwelijke informatie of bedrijfseigen informatie van u of derden; en (iv) Bedrijf is niet verplicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de feedback. In het geval dat de overdracht van de eigendom aan de Feedback niet mogelijk is vanwege de toepasselijke dwingende wetten, verleent u Company en haar gelieerde ondernemingen een exclusieve, overdraagbare, onherroepelijke, kosteloze, sublicentieplichtige, onbeperkte en eeuwigdurende recht om te gebruiken (inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op welke manier en voor welk doel dan ook.



15. Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Lekkere koopjes, Verse koopjes.

Lekkere koopjes, Verse koopjes heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid, of praktijken van derden websites of diensten. Wij rechtvaardigen niet het aanbod van een van deze entiteiten / individuen of hun websites.

De beschreven gebruiksvoorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met behulp van PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van juridische documenten van hoge kwaliteit. PolicyMaker's Terms and Conditions generator is een eenvoudig te gebruiken gratis tool voor het creëren van een uitstekende standaard Terms of Service sjabloon voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT HET BEDRIJF NIET DIRECT OF INDIRECT AANSPRAKELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF VERMEEND WORDT VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WE RADEN U TEN ZEERSTE AAN OM DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN WEBSITES OF SERVICES VAN DERDEN DIE U BEZOEKT, TE LEZEN.


16. Disclaimer van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN GELEVERD DOOR HET BEDRIJF OP BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". BEDRIJF MAAKT GEEN OPMERKINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN OPGENOMEN DAARIN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE BIJ ONS ZIJN VERKREGEN, OP EIGEN RISICO IS.

NOCH BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE VERBONDEN IS MET HET BEDRIJF MAAKT ENIGE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERTEGENWOORDIGT OF GARANDEERT NOCH IEMAND DIE VERBONDEN IS AAN HET BEDRIJF, DAT DE DIENSTEN, DE INHOUD ERVAN OF DE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN ZIJN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, ANDERS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

DE VENNOOTSCHAP WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELSHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

 

17. Beperking van de aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ZULT U ONS EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ONSCHADELIJK TE HOUDEN VOOR INDIRECTE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MAAR HET ONTSTAAT (MET INBEGRIP VAN ADVOCAATKOSTEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN KOSTEN VAN GESCHILLEN EN ARBITRAGE, OF TIJDENS EEN PROCES OF IN HOGER BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, AL DAN NIET GESCHILLEN OF ARBITRAGE WORDT INGESTELD), HETZIJ IN EEN VORDERING VAN CONTRACT, NALATIGHEID, OF ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING EEN VORDERING TOT PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST EN ELKE SCHENDING DOOR U VAN EEN FEDERALE, STAAT, OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS, OF VERORDENINGEN, ZELFS ALS BEDRIJF IS EERDER GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN, ZAL HET, INDIEN ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVONDEN VAN DE KANT VAN DE ONDERNEMING, BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WORDT BETAALD, EN IN GEEN GEVAL ZAL ER GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING KAN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

18. Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, u gewoon stoppen met het gebruik van Service.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard beëindiging moeten overleven, moeten de beëindiging overleven, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsbepalingen, garantie disclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 


19. Bestuursrecht

Deze voorwaarden worden geregeld en uitgelegd overeenkomstig de wetten van Belgie, die van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met de bepalingen van haar strijd.

Het niet naleven van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen van alle eerdere overeenkomsten die we zouden kunnen hebben gehad tussen ons met betrekking tot Service.


20. Wijzigingen in de service
 

Wij behouden ons het recht voor om onze Service en alle diensten of materialen die wij via Service leveren, naar eigen inzicht zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook alle of een deel van de Service op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Service of de hele Service beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.


21. Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen de voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te bekijken.

Uw voortdurende gebruik van het Platform na het plaatsen van herziene voorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat deze voor u bindend zijn.

Door onze Service te blijven openen of te gebruiken nadat revisies van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om Service te gebruiken.

 

22. Ontheffing en verbrekenbaarheid

Geen ontheffing door het bedrijf van een termijn of voorwaarde die in termen wordt vermeld, wordt beschouwd als een verdere of voortdurende ontheffing van een dergelijke termijn of voorwaarde of een ontheffing van enige andere termijn of voorwaarde, en het feit dat het bedrijf niet een recht of bepaling op grond van voorwaarden doet gelden, vormt geen afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Indien een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of een ander gerecht van bevoegde jurisdictie wordt aangehouden om ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar te zijn om welke reden dan ook, wordt deze bepaling geëlimineerd of beperkt tot zo min mogelijk dat de resterende bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht en van kracht zullen blijven.

 

23. Bevestiging

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS WORDEN GELEVERD, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN STEMT U ERMEE IN HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN.

 


24. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: admin@lekkerekoopjes-versekoopjes.com.
 

Promo & Andere Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 2021-01-01

1. Wedstrijden en Promoties Alle wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk 'Promoties') die via Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden geregeld door regels die los staan van deze servicevoorwaarden.

Als je deelneemt aan promoties, bekijk dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze servicevoorwaarden, zijn promotieregels van toepassing.

Coronavirus (covid 19)

404 error

 

Nu de coronavirus een normaal virus geworden.

Hebben wij deze pagina verwijderd.

 

 

Deze pagina is laatst geüpdate op: 04/02/2023

Algemene Voorwaarden Voor Verzendingen en verzendkosten

Laatst bijgewerkt: 2023-03-05

1. Inleiding

Welkom bij Lekkere koopjes, Verse koopjes ( "wij", "onze", "ons")!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") regelen uw gebruik van onze website op webshop.lekkerekoopjes-versekoopjes.com (samen of individueel "Service") beheerd door Lekkere koopjes, Verse koopjes.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze Service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.
Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons privacybeleid ("Overeenkomsten"). U erkent dat u overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en stemt ermee in er aan gebonden te zijn.

Als u het niet eens bent met (of niet kan voldoen aan) overeenkomsten, dan u de Service niet gebruiken, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@lekkerekoopjes-versekoopjes.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van service.

 

2. Verzendingen

Lekkere koopjes, Verse koopjes transporteert zijn/haar producten nog via een externe firma. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar producten af te halen in de dichtstbijzijnde Lekkere koopjes, Verse koopjes pop-up shop. Na het afhalen van de producten is nog Lekkere koopjes, Verse koopjes niet meer aansprakelijk voor schade aan zijn/haar producten. Lekkere koopjes, Verse koopjes is wel aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn/haar producten voor afhaal door cliënt en tijdens de bezorging van naar de cliënt. Bij schade aan zijn/haar producten voor het afhalen of bij het bezorgen moet de eigenaar (Lekkere koopjes, Verse koopjes) een nieuw product aanbieden die niet extra naar de cliënt verekend mag worden.

 

3. Verzendkosten

Lekkere koopjes, Verse koopjes bied aan zijn/haar cliënt  enkel verzendkosten aan voor het bezorgen van zijn/haar producten. En niet voor het afhalen van zijn/haar producten. Gebeurt dit toch door een technische storing. Dan krijg de client binnen de 3 werkdagen zijn/haar geld terug gestord.

Onze verzendkosten/bezorgkosten bestaan uit verschillende bedragen deze kunnen oplopen naar hoelang welke locatie bezorgd moet worden. Wij starten per regio rond onze shop met een start bedrag. Deze kan variëren van regio tot regio. Ons start bedrag begint met €0,10 tot €0,40. Daarkomt per gereden km nog €0,01 bij.

 

4. Bevestiging

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS WORDEN GELEVERD, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN STEMT U ERMEE IN HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN.

 

5. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: admin@lekkerekoopjes-versekoopjes.com.

Algemene Voorwaarden voor Winkel op Afspraken

Laatst bijgewerkt: 2022-09-21

Vanaf 1 oktober 2022 Maken we winkel op afspraak verplicht.

Een afspraak maken kan via onze menu balk boven. of via onze telefoon, mail of onze sociale media's

Een afspraak wijzigen of annuleren kan 2 uur voor de huidige afspraak plaats vindt.

Heb je een afspraak gemaakt dan kan je deze alle tijden laten wijzigen of annuleren door een mailtje te sturen naar booking@lekkerekoopjes-versekoopjes.com met je naam en emailadres. Of als je een account op onze website hebt kan je deze daar wijzigen of annuleren.

Alle afspraken die gemaakt worden moeten na geleefd worden. of tijdig bij verhindert te wijzigen of te annuleren.

Zo niet kan Lekkere koopjes, Verse koopjes je afspraken in de toekomst weigeren of een schade vergoeding vragen van € 1.

zodra er beslist wordt om over te gaan naar schade vergoeding zal het een termijn van betaling hebben voor dat de huidige afspraak plaats vindt. Zo niet kan de afspraak niet door gaan en wordt deze als nog geannuleerd of geweigerd.

zodra er beslist werd om over te gaan naar een schade vergoeding te betalen. En je hebt deze reeds betaald voor dat de afspraak plaats vindt dan krijgt u de schade vergoeding terug bij het na leven van deze afspraak. Zo niet, en wordt de afspraak niet nageleefd krijgt u de schade vergoeding niet terug.

 

 

Algemene Voorwaarden voor klantenkaart

Laatst bijgewerkt op: 1 Feb. 2023

Wij werken met Loyverse pos kassa in onze pop-up shop

 

Wat wij kunnen met Loyverse pos kassa.

Wij kunnen onze klanten hun kassabon laten mailen naar een e-mailadres naar keuze. Dit doe je door een e-mailadres naar keuze in te vullen op onze klanten tablet rechts van onze toog naast je aankopen overzicht.

Heb jij onze klantenkaart al?

Bij ons kan je hier ook punten sparen voor extra korting op je groenten, fruit, noten & soepen.  Je kan aan één van onze medewerkers een klantenkaart vragen op kaart en/of digitaal. Wij hebben enkel de volgende gegevens van je nodig je naam, emailadres en/of telefoonnummer, adres. De klantenkaart registratie neemt ongeveer 24h in beslag. Dit omdat we het aan al onze systemen moeten toevoegen.

Hoe gaat het in zijn werk ?

Per besteding van €1,00 wordt er 1 punt omgezet in €0,05. Met dit bedrag kan je sparen tot een bedrag van €2,50 of hoger. Vanaf minimum €2,50 of hoger aan punten kan je hier mee je aankoop betalen.

Let wel op! bij een retour gaan je punten weer van je kaart. Heb je jouw aankoop met je klantenkaart betaald dan kan je jouw aankoop niet retour terug brengen. Wij betalen je klantenkaart niet in cash geld terug. Bij het krijgen van je eerste klantenkaart krijg je van ons €0,50 cadeau. Tip: Je kan ook je klantenkaart aan onze webshop toevoegen. Daar kan je via je account je punten inkijken.

 

 

Recyclage bijdragen

Laatst bijgewerkt op: 26 Feb. 2023

Algemene voorwaarden recyclage bijdrage

 

Betaal je een recyclage bijdrage ?

Je betaald op elke uitloopbaren producten zoals Verse soepen, Verse sappen & yoghurts een Recyclage bijdrage van € 0,25. De klant kiest er zelf voor om gerecycleerde producten thuis  te bewaren of om ze weg te gegooien.

 

Kan je de producten met recyclage bijdrage retour terug brengen ?

Ja Dit is mogelijk. 

Je mag de producten met recyclage bijdragen alle tijden terug retour brengen. Dit is een keuze die de klant zelf mag maken. Bij het retour terug brengen van je producten met recyclage bijdragen en je kassa bon kan je € 0,25 korting krijgen op je volgende aankoop van producten die te verkrijgen zijn in onze shop met uitzondering op bezorgkosten & draagtasjes. 

 

Kan je recyclage bijdrage terug betaald worden in cash, bank storting of op de klantenkaart ?

Nee helaas kan je recyclage bijdrage niet in cash, bank storting of op de klantenkaart terug betaald worden. Je krijgt wel hier voor in de plaats korting op je volgende aankoop. Ten zij dat we op dat moment geen producten meer verkrijgbaar hebben dan kan je de bijdragen enkel in cash terug betaald krijgen of als je een klantenkaart hebt kunnen we het bedrag in punten omzetten op je klantenkaart.